servis@notebookyostrava.cz Českobratrská 24, Ostrava
 
titul

(platné od 1.1.2012)

1.Obecná ustanovení

1.1 Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo mezi zákazníkem a zhotovitelem, uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.

1.2  Za uzavření Smlouvy o dílo se považuje objednatelem odsouhlasení navržené ceny za opravu zařízení (písemně SMS, email). Podpis Smlouvy na straně objednatele nahrazuje  vyjádření souhlasu s uzavřením Smlouvy o dílo odsouhlasením navržené cenové nabídky pro opravu zařízení (písemně SMS, email), kde je objednatel na takovéto vyjádření souhlasu s uzavřením Smlouvy před jeho odesláním upozorněn tímto textem: „Odeslání kladné odpovědi na tento email je považováno z právního hlediska za platnou smlouvu o dílo uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo, uzavřené mezi zákazníkem a zhotovitelem, jsou servisní podmínky zhotovitele. Zákazník se zavazuje tyto servisní podmínky bez výhrad akceptovat.“

1.3 Servisní podmínky jsou platné v aktuálním znění a jsou dostupné na webových stránkách zhotovitele http://www.notebookyostrava.cz/. Jako součást Smlouvy platí Servisní podmínky platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

1.4 Zákazník (objednatel) se předáním zařízení k opravě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat tyto Servisní podmínky zhotovitele a bez námitek na ně přistupuje.

1.5 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1.6 Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitele vlivem novel zákonů anebo vznikem zákonů nových do dočasného rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost tohoto článku ovlivněna aktuálním zněním příslušného zákona a přednost má znění zákona před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů smlouvy a Servisních podmínek.

2.Cena za zakázku

2.1 Součástí Smlouvy o dílo je cena za opravu zařízení, vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky, uvedená ve Smlouvě o dílo.

2.2 Cena za opravu zařízení je stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu technikem. Cena bude odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálu potřebných k realizaci servisního zásahu. Překročí-li skutečná cena opravy navrhovanou cenu za opravu zařízení o více než 10%, pak zhotovitel práci na zakázce přeruší až do doby, než objednatel projeví souhlas s novou cenou.

2.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace opravy sjednanou cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace opravy ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu opravy. Vždy si však zhotovitel vyžádá souhlas se změnou ceny na straně objednatele.

2.4 Zákazník je povinen zaplatit zhotoviteli za provedenou opravu naúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou cenu o více než 10%, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou cenu se zákazníkem konzultovat.

2.5 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení cenu za opravu zařízení, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad zařízení. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pokud je takovéto sdělení komerčně využitelné objednatelem anebo třetí osobou v neprospěch zhotovitele. V případě realizované opravy je diagnostika zařízení zdarma. V případě nerealizované opravy (z jakéhokoliv důvodu) je cena diagnostiky stanovena na základě její časové náročnosti, použitého materiálu a součástek k ní potřebných. Cena diagnostiky viz. www.notebookyostrava.cz/cenik

2.6 Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení výčtu prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pak se jedná o požadavek na dodání produktu „diagnostika zařízení“, zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika zařízení“ je 500 Kč (viz. aktuální ceník práce www.notebookyostrava.cz/cenik). Tato cena bude objednateli, který si produkt vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace opravy zařízení, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a dalších pracovníků zhotovitele.

2.7 Před dokončením opravy zařízení může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech:

2.7.1 Když zhotovitel sdělí objednateli svůj záměr zvýšit cenu opravy či údržby a objednatel s touto cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, pakliže měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.)

2.7.2 Až do dokončení opravy či údržby může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům a­pod.)

2.8 Odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle Smlouvy a Servisních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 175 a násl. občanského zákoníku využít zadržovací (retenční) právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat.

2.9 V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě do 6-ti měsíců od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci.

2.10 Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.

2.11 V době, po kterou je objednatel v prodlení (tedy počínaje uplynutím jednoho měsíce od sjednaného termínu provedení opravy, případně od doručení informace o jejím opožděném provedení), přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci (§ 520 a § 522 občanského zákoníku)

2.12 Ceník práce, příplatků a dílu je k nahlédnutí zde:

www.notebookyostrava.cz/cenik

3.Záruky

3.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na opravy výpočetní a kancelářské techniky a spotřební elektroniky záruku 6 měsíců v souladu s § 654 Občanského zákoníku. Záruční doba může být písemně upravena dle předešlé domluvy zhotovitele a objednatele.

3.2 Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení do 24 hodin po převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravenou závadu.

4. Záruční opravy

4.1 Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční reklamaci do 30 dní od přijetí zařízení k záruční opravě.

4.2 Vyřízením reklamace se rozumí odstranění reklamované závady anebo vrácení peněz za předchozí provedený servisní zásah, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednatelem – přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy

4.3 Požadavky na záruční opravy nebudou uznány jako oprávněné v těchto případech:

4.3.1 Nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem jako oprávněný, nebude na servisní případ pohlíženo jako na záruční.

4.3.2 Je-li porušena pečetní plomba na reklamovaném zařízení

4.3.3 Neprojeví-li se reklamovaná závada během vstupních testů a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat.

4.3.4 Je-li příčinou závady nedodržení pokynů v uživatelské příručce k zařízení nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu.

4.3.5 Je-li příčinou závady znečištění zařízení nebo zanedbání periodické údržby.

4.3.6 Bylo-li zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce.

4.3.7 Došlo-li k prodlení delšímu než 7 dní od výskytu závady a její reklamace (fyzického doručení zařízení k reklamaci ke zhotoviteli) u reklamací závad, kde používání zařízení bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady anebo může způsobit jiné škody na zařízení.

4.3.8 Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek na výdejovém servisním protokolu.

4.3.9 Z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele.

5.Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná zákazníkem k provedení servisního zásahu

5.1 Zhotovitel z principu nemůže ručit a neručí za data uložená na datových médiích a zařízeních zákazníka a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat nebo pozměnit. Na požadavek zákazníka k zachování dat ve svěřených zařízeních je tedy pohlíženo jako na neoprávněný a nebude na něj zhotovitelem brán zřetel – tento požadavek je neplatný i v případě, kdy je ve Smlouvě výslovně uveden. Zákazník by tedy měl data před předáním zařízení k servisnímu zásahu i v běžném provozu průběžně zálohovat. Pokud tuto možnost sám nemá, může zálohu dat na vyžádání zajistit zhotovitel na náklady zákazníka.

5.2 Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných vstupních a výstupních testů, za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin (selhání datových médií, ztráta kapacity akumulátorů, apod.).

5.3 Zhotovitel ručí za funkčnost zařízení po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testů zařízení prováděných dle vnitřních směrnic zhotovitele. Všechny závady nevyhovující těmto kritériím v případě pozdější reklamace budou považovány za mimozáruční záležitost.

5.4 Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednanou opravu z důvodů technických nebo finančních, nebo odstoupí-li zákazník od opravy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen je-li to technicky možné a zaplatí-li zákazník náklady na práci s tímto spojenou dle sazebníku zásahů zhotovitele.

5.5 Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční náročnosti celkové opravy, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.

5.6 Zhotovitel přebírá hmotnou zodpovědnost za zařízení svěřené mu objednatelem k provedení servisního zásahu. V případě ztráty svěřeného zařízení nebo poškození svěřeného zařízení z jiných důvodů než jsou vyjmenovány v Servisních podmínkách nahradí objednateli škodu na zařízení do výše skutečné hodnoty zařízení odpovídající typu zařízení, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně předáno zhotoviteli k opravě. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak zhotovitel na svoje náklady nechá výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem v oboru výpočetní techniky a takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou.

5.7 Zhotovitel neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

5.8 Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení svěřených zhotoviteli k opravě je v zájmu objednatele zdokumentovat před předáním zařízení nezpochybnitelným způsobem – nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem svěřených zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o dílo o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

5.9 U zakázek předávaných objednatelem zhotoviteli nepřímo (tj. poštou) nemá zhotovitel možnost ovlivnit text, který uvádí zákazník v objednávce opravy nebo průvodním dopise zařízení. Na veškeré texty uvedené objednatelem v takto provedené objednávce je nahlíženo jako na jednostranná prohlášení objednatele a nejsou pro zhotovitele právně závazná. Dále nemá zhotovitel za povinnost v okamžiku přijetí věci k opravě a uzavření Smlouvy o dílo provést komplexní testy zařízení, kterými by prověřil všechna tvrzení objednatele uváděná v textu – zvláště ta, která nejsou na první pohled zřejmá, a to jak u osobního předání věci k opravě tak u zařízení předávaných k opravě neosobně. Jestliže zhotovitel v průběhu zakázky zjistí nesoulad mezi tvrzeními uvedenými objednatele a skutečností, pak za nesoulad není zodpovědný. Zároveň na tento nesoulad upozorní objednatele. Zjištění nesouladu tvrzení zákazníka se skutečností je zhotovitel oprávněn provést kdykoli v průběhu řízení zakázky, nikoli jen ve chvíli přijetí zařízení do opravy. Odstavec se týká především popisu stavu zařízení, výčtu dodaného příslušenství a objektivně těžko zjistitelných údajů o zařízení na první pohled neviditelných, jako je přítomnost, kapacita a stav datových nosičů, funkčnost zařízení, kvalita zobrazení, hlučnost, mechanické opotřebení dílů, skryté praskliny uvnitř za zařízení, kapacita akumulátorů, konfigurace zařízení apod.

6.Vadné díly a jejich výměna

6.1 Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel vrácení vadných dílů po provedené opravě.

6.2 Zhotovitel si vyhrazuje v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, právo v zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce stejně kvalitně jako díl originální.

6.3 Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a u takovýchto případů není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

6.4 Objednatel bere na vědomí, že u zařízení opravovaných v „exchange systému“ (vadný blok se u dodavatele mění celý za nový nebo repasovaný blok se zárukou) není možné požadovat vrácení vadného bloku po opravě zařízení, jelikož vadný díl se výměnou stal majetkem dodavatele, který v exchange systému poskytl za takto vyměněný díl výhodnější cenu než je cena běžného objednání dílu u výrobce. Jestliže by zákazník v takovém případě na vrácení vadného dílu trval, vyhrazuje si zhotovitel odstoupit od nabídky opravy za odsouhlasených cenových podmínek.

7. Doprava zařízení k opravě

7.1 Zákazníci z celé České republiky mají možnost dopravit zařízení k opravě do provozovny Notebooky Ostrava, Pavel Stříž, Přívozská 6, 70200, Ostrava 2.

7.2 Přepravu zařízení do servisního centra a zpět neprovádí fyzicky zhotovitel. Ale jakákoliv přepravní služeb, kterou si zákazník zvolí (např. Česká pošta).

7.3 Objednatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení s přepravními podmínkami vybrané přepravní služby, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet.

7.4 Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem a za případné škody způsobené nesprávným zabalením zařízení, které vzniknou na zásilce na cestě směrem od zákazníka ke zhotoviteli, jelikož nemá možnost způsob balení ovlivnit jinak než odkázáním na zmíněné podmínky přepravní služby.

8. Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě zákazníkovi

8.1 Zjistí-li zákazník poškození zařízení po jeho zpětném dodání přepravní službou, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci balíku do druhého pracovního dne od doručení balíku u zhotovitele a u přepravce.

8.2 Má-li zákazník možnost škodu nafotit, doporučujeme poslat e-mailem i tyto podklady pro uplatnění reklamace škody.

8.3. Dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce balíku na uznání reklamace a náhradu škody.

8.4 S balíkem a jeho obsahem nesmí příjemce manipulovat do té doby, dokud neobdrží pokyny reklamačního pracovníka zhotovitele nebo přepravce, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí příjemce odeslat poškozený balík ihned zpět odesílateli bez toho, že by dodržel výše předepsaný postup.

8.5 V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí zákazník umožnit vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda příjemcem balíku zjištěná.

 

Obchodní podmínky

(platné od 1.1.2012)
1. Objednávka
Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího (emailem).

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, prodejní cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. U položek, kde není jednoznačně určena cena, prodávající nejprve upřesní kupujícímu druh a prodejní cenu produktu, a až po potvrzení kupujícím se tato objednávka stává závaznou. V ostatních případech (kde ceny jsou jednoznačně uvedeny) je objednávka po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů

2. Platební podmínky

Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží. Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky.

3.Dodání zboží, způsoby dodání
Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2, 3.3 na území České republiky).
3.1 Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno dopravcem (Českou poštou) na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 3dnů od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s informacemi, kdy a kde je možné si zásilku vyzvednout.

3.2 Na adresu dodání bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

3.3 Osobní odběr v sídle prodávajícího

Po předchozí domluvě lze zboží odebrat osobně. Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce.

3.4. Místo plnění

Místem plnění při odběru zboží dle bodu 3.1, 3.2 a 3.3 je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.).

4. Dopravné

K ceně zboží je účtováno dopravné. Tabulka cen dopravného:

  • na dodací adresu s dobírkou v České republice: cca 290 Kč / balík
  • osobní odběr: 0 Kč.

Cena bude upřesněna v závislosti na velikosti a hmotnosti zásilky.

5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady na telefonování na naše telefonní čísla uvedená v kontaktech jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku Vašeho operátora a tyto náklady si hradí spotřebitel sám.

6. Smluvní pokuta

Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 500 Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Smluvní strany se dále dohodly, že pro případ kdy kupující bude chtít vrátit zboží bez udání důvodu vybalené z originálního obalu nebo již použité, může být účtována smluvní pokuta až do výše 30% z ceny zboží minimálně však 500Kč.

7. Montáž a manipulace s náhradním dílem

Kupující bere na vědomí, že zboží s jakýmikoliv elektronickými součástmi je náchylné na statickou elektřinu a citlivé na mechanické poškození. S takovýmto zbožím je oprávněna manipulovat, zapojovat a uvádět do provozu, pouze řádně proškolená osoba s příslušnou vyhláškou a to vše v odpovídajícím antistatickém prostředí.

8. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby začíná běžet lhůta čtrnáctidenní.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

  • smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  • smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
  • smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • smlouvy na dodávku zboží speciálně objednávaného dle požadavků zákazníka a další smlouvy vyjmenované zákonem.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. nerozbalené v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele.

Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník – kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

9. Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba – podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího. Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

10. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s těmito podmínkami souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z „www prohlížeče“ poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

 

"Pod rukama mi prošlo již více než 17.600 notebooků..."